Empty Room

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie MSI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 2/23B, 41-946 Piekary Śląskie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502948 („Administrator”),

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora i będą one przetwarzane w następujących celach:

  1. przygotowania umów zawieranych pomiędzy Państwem a Administratorem,

  2. zawarcia umów pomiędzy Stronami,

  3. wykonanie zawartej umowy,

  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową,

  5. obrona przed roszczeniami w związku z zawartą umową .

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności kancelarie prawne, kancelarie notarialne, operatorzy telekomunikacyjny, inni usługodawcy świadczący usługi (w tym informatyczne) wspomagające działalność Administratora.

 4. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w szczególności w sytuacji, kiedy Administrator będzie korzystać z usług informatycznych świadczących przez podmioty mające swoją siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 5. Dane będą przechowywane, aż wystąpią oba wskazane poniżej zdarzenia:

  1. przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

  2. jednak termin przetwarzania danych osobowych może być dłuższy, jeśli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. przepisy regulujące przechowywanie dokumentacji księgowej).

 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  1. żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe,

  2. usunięcia danych – w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO,

  3.  ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO,

  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 7. Na podstawie przekazanych Administratorowi danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.